مجموعه پی استور
مجموعه پی استور

مجموعه پی استور

حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم SA در پایتون

49,000 تومان

در این بخش حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم SA در پایتون قرار داده شده است. مسائل بهینه سازی مختلفی وجود دارند که می توانند به روش های مختلفی حل شوند. یکی از بهترین گزینه های موجود، استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری است که با استفاده از آن می توان مسئله ای مانند 8 وزیر یا  وزیر را حل نمود. از جمله الگوریتم های فرا ابتکاری که قدرت بالایی در این زمینه دارد، می توان به الگوریتم SA یا الگوریتم تبرید شبیه سازی شده اشاره کرد.

یکی از رده بندی های NP_Complet در حوزه مسئله های بهینه سازی ترکیباتی مسئله 8 وزیر می باشد و الگوریتم تبرید شبیه سازی شده simulated annealing در هوش مصنوعی در این زمینه می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این سورس کد علاوه بر مسئله 8 وزیر حل مسئله n وزیر با با الگوریتم SA در پایتون (چند وزیر) در اختیار شما قرار می گیرد.

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم SA در پایتون

49,000 تومان

در این بخش سورس کد حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم SA در پایتون قرار داده شده است. مسئله کوله پشتی یکی از مسائل مهم در ریاضیات و بهینه سازی است که برای حل کردن آن از روش های مختلفی می توان استفاده نمود. یکی از این راه ها استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک است که جهت حل مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله بهترین الگوریتم هایی که برای حل مسئله کوله پشتی مورد استفاده قرار می گیرد، الگوریتم SA یا تبرید شبیه سازی شده است. درمورد این الگوریتم و حل مسئله کوله پشتی در ادامه مطلب صحبت خواهیم کرد.

تعیین درخت پوشای مینیمم با الگوریتم SA تبرید شبیه سازی شده در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد تعیین درخت پوشای مینیمم با الگوریتم SA تبرید شبیه سازی شده در متلب قرار داده شده است. درخت پوشای مینیمم درختی است از زیر مجموعه ای از گراف G که تمام رأس ها با حداقل تعداد ممکن لبه ها پوشیده شده است. از این رو، در درخت پوشای مینیمم حلقه ای وجود ندارد و همچنین نمی تواند قطع باشد. با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری می توان، درخت پوشای مینیمم را تعیین نمود. یکی از این الگوریتم ها SA یا الگوریتم شبیه سازی تبرید می باشد که سورس کد کامل آن در این بخش آورده شده است.

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم SA در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم SA در متلب قرار داده شده است. مسئله کوله پشتی یکی از مسائل مهم در ریاضیات و بهینه سازی است که برای حل کردن آن از روش های مختلفی می توان استفاده نمود. یکی از این راه ها استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک است که جهت حل مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله بهترین الگوریتم هایی که برای حل مسئله کوله پشتی مورد استفاده قرار می گیرد، الگوریتم SA یا تبرید شبیه سازی شده است. درمورد این الگوریتم و حل مسئله کوله پشتی در ادامه مطلب صحبت خواهیم کرد.

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم جستجوی ممنوعه TS در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم جستجوی ممنوعه در متلب قرار داده شده است. مسئله کوله پشتی یکی از مسائل مهم در ریاضیات و بهینه سازی است که برای حل کردن آن از روش های مختلفی می توان استفاده نمود. یکی از این راه ها استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک است که جهت حل مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله بهترین الگوریتم هایی که برای حل مسئله کوله پشتی مورد استفاده قرار می گیرد، الگوریتم TS یا جستجوی ممنوعه است. درمورد این الگوریتم و حل مسئله کوله پشتی در ادامه مطلب صحبت خواهیم کرد.

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم PSO در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم PSO در متلب قرار داده شده است. مسئله کوله پشتی یکی از مسائل مهم در ریاضیات و بهینه سازی است که برای حل کردن آن از روش های مختلفی می توان استفاده نمود. یکی از این راه ها استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک است که جهت حل مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله بهترین الگوریتم هایی که برای حل مسئله کوله پشتی مورد استفاده قرار می گیرد، الگوریتم PSO یا ازدحام ذرات است. درمورد این الگوریتم و حل مسئله کوله پشتی در ادامه مطلب صحبت خواهیم کرد.

تعیین درخت پوشای مینیمم با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد تعیین درخت پوشای مینیمم با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب قرار داده شده است. درخت پوشای مینیمم درختی است از زیر مجموعه ای از گراف G که تمام رأس ها با حداقل تعداد ممکن لبه ها پوشیده شده است. از این رو، در درخت پوشای مینیمم حلقه ای وجود ندارد و همچنین نمی تواند قطع باشد. با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری می توان، درخت پوشای مینیمم را تعیین نمود. یکی از این الگوریتم ها GPC یا الگوریتم ساخت اهرام جیزه می باشد که سورس کد کامل آن در این بخش آورده شده است.

حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم GPC در پایتون

49,000 تومان

در این بخش سورس کد حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم GPC در پایتون قرار داده شده است. مسئله فروشنده دوره گرد و حل آن از جمله مواردی است که می توان به کمک الگوریتم های فرا ابتکاری انجام داد. الگوریتم های متاهیورستیک که برای مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند، انواع مختلفی دارند که یکی از آن ها الگوریتم GPC یا همان Giza Pyramids Construction می باشد و برای حل مسئله TSP یا همان فروشنده دوره گرد استفاده می شود. توضیحات بیشتر درمورد این سورس کد در ادامه داده شده است.

حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب قرار داده شده است. مسئله فروشنده دوره گرد و حل آن از جمله مواردی است که می توان به کمک الگوریتم های فرا ابتکاری انجام داد. الگوریتم های متاهیورستیک که برای مسائل بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند، انواع مختلفی دارند که یکی از آن ها الگوریتم GPC یا همان Giza Pyramids Construction می باشد و برای حل مسئله TSP یا همان فروشنده دوره گرد استفاده می شود. توضیحات بیشتر درمورد این سورس کد در ادامه داده شده است.

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم ژنتیک GA در متلب

49,000 تومان

در این بخش حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم ژنتیک GA در متلب قرار داده شده است. مسئله کوله پشتی و حل آن یکی از مواردی است که می توان در آن از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک استفاده نمود. حل مسئله کوله پشتی برای بهینه سازی مسائل مختلف NP-Hard مورد استفاده قرار می گیرد. برای استفاده از سورس کد در سایر مسائل بهینه سازی می توان مدل و تابع هزینه آن را منطبق بر مسئله کرد و از آن سود برد.

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم GPC ساخت اهرام جیزه در متلب قرار داده شده است. مسئله کوله پشتی و حل آن یکی از مواردی است که می توان در آن از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک استفاده نمود. حل مسئله کوله پشتی برای بهینه سازی مسائل مختلف NP-Hard مورد استفاده قرار می گیرد. برای استفاده از سورس کد در سایر مسائل بهینه سازی می توان مدل و تابع هزینه آن را منطبق بر مسئله کرد و از آن سود برد.

حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم ساخت اهرام جیزه GPC در متلب

49,000 تومان

در این بخش سورس کد حل مسئله 8 وزیر با الگوریتم ساخت اهرام جیزه GPC در متلب قرار داده شده است. برای حل مسئله 8 وزیر و یا n وزیر می توان از روش های مختلفی استفاده نمود که یکی از آن ها استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری یا متاهیورستیک می باشد.  الگوریتم GPC یا ساخت اهرام جیزه از جمله الگوریتم هایی است که در حل مسائل مختلف از جمله 8 وزیر کاربرد دارد که در ادامه درمورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

keyboard_arrow_up