محاسبه مبنای به مبنای 10:

محاسبه مبنای از روی مبنای 10:

تقسیمات متوالی بر روی مبنا برای بدست آوردن ارقام از روی باقی مانده ها:

تقسیمات خارج قسمت باقیمانده شماره