اجزای مقاله

مقاله
اجزای مقالهاجزای مقاله در این قسمت مورد تحلیل و تشریح قرار می گیرد. یک مقاله علمی شامل بخشهای زیر استعنوان ( Tittle ) چکیده ( Abstract ) کلمات کلیدی ( Keywords ) مقدمه ( Introduction ) کارهای مرتبط (Related works) روش پیشنهادی ( Propose method ) نتایج شبیه سازی ( Simulation Results ) بحث ( Discussion ) نتیجه گیری و کارهای آتی ( Conclusion and future works ) تقدیر و تشکر ( Achnowledgment ) مراجع ( References ) ضمیمه ( Appendix ) موارد تکمیلی ( Supplementary materials )لازم به ذکر است که ممکن است بخشهای 7 و 8 با هم ادغام شوند. توجه شود که بعضی از...
ادامه مطلب