نقد و بررسی های فروشنده

 1. 0 کمتر از 5

  -

  با سلام این پروژه فقط از روی عکس پلاک را تخیص می دهد.

 2. 2 کمتر از 5

  (Guest) -

  با سلام پروژه حتما از روی عکس شماره پلاک را میخواند یا از روی فیلم که ماشین در حال عبور می باشد نیز کاربرد دارد. با تشکر

 3. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 4. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 5. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 6. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 7. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 8. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 9. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 10. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 11. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با در میان بگذارید.

 12. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 13. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 14. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 15. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 16. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 17. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 18. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 19. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

 20. 5 کمتر از 5

  -

  نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.