فروشگاه های پی استور به صورت مستقل با نظارت کارشناسان پی استور اداره می شود و محصولات ارائه شده توسط نگارندگان هر فروشگاه می باشد. قبل از هر گونه انتشار مطلب، موضوعات و مباحث توسط کارشناسان پی استور بررسی و تضمین کیفیت می شوند.