الگوریتم ماشین بردار پشتیبان SVM

الگوریتم ماشین بردار پشتیبان SVM
الگوریتم ماشین بردار پشتیبان SVMالگوریتم ماشین بردار پشتیبان SVM به‌طور وسیعی در تشخیص بیماری‌ها استفاده می‌شود. زيرا دقت بالايی در پیش‌بینی دارد زنگ و همكاران در سال 2014 در تحقیقی ديگر براي استخراج ویژگی‌های مناسب SVM و K-means را معرفی كردند. در پژوهش آن‌ها الگوريتم K-means به‌طور جداگانه براي شناسايی الگوهاي پنهان در تومورهاي خوش‌خیم و بدخیم به كار گرفته می‌شود. درجه عضويت هر تومور به هر یک از این الگوها محاسبه‌شده و به‌عنوان يک ويژگی جديد در مدل آموزشی استفاده...
ادامه مطلب