در این بخش پروژه های مختلف در زبان های برنامه نویسی پیاده سازی شده اند. هدف پیاده سازی پروژه استفاده از راه کارهای و الگوریتم های لازم برای اجرای یک فرآیند می باشد که از آن به عنوان پیاده سازی پروژه یاد می شود.