مجموعه آموزشی پی استور - https://programstore.ir

مدل سازی

مدل سازی

هدف از مدل سازی آشنايي با روشهاي ارزيابي evaluation سيستم هاي كامپيوتري و ارتباطي و به طور خاص كارايي performance اين سيستم ها، با تاكيد بر روشهاي مبتني بر مدل ( model-based ) است.

1) مباني مدل سازي و ارزيابي Modeling and Evaluation

􀂅 مفاهيم مبنايي

􀂅 كاربردهاي مدل سازي و ارزيابي

2) شبيه سازي گسسته -رخداد  discrete-event simulation

􀂅 مقدمه اي بر شبيه سازي

􀂅 اصول عمومي و مثالهايي از شبيه سازي گسسته -رخداد

3) اندازه گيري و باركاري Measurement and Workloads

􀂅 فنون اندازه گيري  Measurement Techniques

􀂅 توصيف مختصات بار كاري Workload Characterization

4) مقدمه اي بر فرآيندهاي تصادفي Stochastic Processes

􀂅 مدلهاي احتمالي

􀂄 متغيرهاي تصادفي گسسته Discrete Random Variables

􀂄 متغيرهاي تصادفي پيوسته Continuous Random Variables

􀂅 فرآيندهاي تصادفي

􀂄 فرآيندهاي شمارشي Counting Processes

􀂄 فرآيند پواسان Poisson Process

􀂄 فرآيندهاي تصادفي Stochastic Processes

􀂄 فرآيندهاي تولد و مرگ Birth-Death Processes