مجموعه آموزشی پی استور - https://programstore.ir

فرمت آکادمیک پایانامه (همراه با فایل pdf)

فرمت آکادمیک پایانامه یکی از اساسی ترین کارهای یک محقق برای ثبت اثر خود می باشد. فرمت پایانامه خیلی از دانشگاه [1] ها و رشته ها باهم فرق می کند ولی بطور اشتراکی اگر در نظر بگیریم همه آنها ازیک الگوی خاص پیروی می کنند. در این پست سعی شده تا الگوی مشترک بین تمامی فرمت پانامه ها رعایت شود.

فرمت آکادمیک پایانامه

پایان نامه ها اکثراً به کتابخانه دانشگاه ها تحویل می گردد، پس بنابراین باید  حاوی بخش های نامبرده زیر باشد. این بخش ها بایستی به ترتیب ذکر شده، در زیر تنظیم و تهیه شده باشند.

صفحه اول یا جلد پایانامه

آرم دانشگاه پیام نور

گروه …

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی/کارشناسی ارشد


عنوان:

….

استاد راهنما:

….

نگارنده:

فصل، سال

 

صفحه بسم الله (اختیاری)

بسم الله الرحمن الرحیم - فرمت پایانامه

صفحه تصویب نامه توسط هیات داوران (پس از جلسه دفاع صادر می شود)

صفحه اهدا یا تقدیم (اختیاری)

پیشگفتار (اختیاری)

صفحه تقدیر و تشکر (اختیاری)

چکیده فارسی (حداکثر 300 واژه به همراه 4 تا 7 کلیدواژه)

فهرست مطالب: شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها، عنوان کتابنامه (فهرست مأخذ) و عناوین پیوست ها

فهرست جدول ها (در صورت وجود)

فهرست شکل ها (در صورت وجود)

فهرست علایم و اختصارات (در صورت وجود)

متن اصلی

منابع و مأخذ

واژه نامه (اختیاری)

پیوست ها (در صورت وجود)

چکیده لاتین (Abstract ) به همراه کلیدواژه های لاتین

صفحه عنوان انگلیسی

برای درک کامل یک فایل PDF مربوط به نحوه نگارش یکی از دانشگاه ها در اینجا [3]قرار گرفته است. امیدواریم مطالب فوق مفید واقع گردد.