در ترجمه یک متن عوامل بسیاری در تبلور معنایی دخالت دارند و در درک مطلب یک متن در ترجمه، یعنی شناسایی دقیق این عوامل از جانب مخاطب. گاه ممکن است در ترجمه معنای متکلم و معنای مخاطب با هم تفاوت داشته باشد. یعنی آنچه مورد نظر متکلم است با آنچه مخاطب برداشت می‌کند، فرق داشته باشد یا مخاطبان معانی متفاوتی را از یک متن برداشت کنند. این امر بیان کننده این مطلب است که عوامل بسیاری در ترجمه های زبانی حاکم‌اند که متون و ابزارهای نظام زبان (صداها، دستورها و واژگان) تنها یکی از آنها هستند.

ترجمه مفهومی مقالات بصورت صریح هدف و مقصود نویسنده را بیان می کند این ترجمه بصورت کلمه به کلمه نیست و معمولا برداشت مترجم از نوشته را بیان می کند. در بسیاری موارد این نوع ترجمه بهتر از ترجمه کلمه به کمله است. کارشناسان سایت پی استور با توجه به اهمیت این موضوع و برای درگیر نشدن محققان با قسمت های کم اهمیت و حاشیه ای مقالات اقدام به تولید ترجمه مفهومی مقالات نموده است. هدف اصلی ترجمه مفهومی مقالات بیان مسئله،  روش کار و نتیجه گیری از مقاله می باشد. بنابراین محقق با مطالعه ترجمه مفهومی مقاله بخوبی از موضوع و روش کار آن اطلاع پیدا می کند و در  زمان و هزینه صرفه جویی می کند.