شبکه های خودرویی
شبکه­ های سیار موردی
شبکه حسگر بی سیم
شبکه های حسگر بی سیم بدنی