الگوریتم های یادگیری ماشین
الگوریتم های ابتکاری
الگوریتم های فرا ابتکاری