الگوریتم های یادگیری ماشین
الگوریتم های ابتکاری
ساختمان داده و طراحی الگوریتم
الگوریتم های فرا ابتکاری
الگوریتم های رمزنگاری